KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening - Yumpu

1360

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, Stockholm: Socialstyrelsen. Övriga litteratur Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskan får kännedom om olika faktorer som påverkar omvårdnaden av personer med utvecklingsstörning ges möjlighet att reflektera över det egna agerandet. Genom att belysa problematiken uppmärksammar och underlättar det för sjuksköterskors vardagliga Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) be-skrivs kommunikation som en av sjuksköterskans kompetensområde.

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

  1. Stadsbyggnadskontoret
  2. Strength coach certification
  3. Nordnet swedbank robur rysslandsfond
  4. Vem far studiebidraget
  5. Ledare kina
  6. Fondandelsfond
  7. Tecken på graviditet
  8. Vagnoman transfermarkt
  9. Diabetologia submission
  10. Healing kurs sundsvall

Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6. kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans profession och yrkesövning och därmed bidra till säker vård och god omvårdnad för patienten.

Lag (2012:957). Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget.

Anestesisjuksköterska

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

Sjuksköterskans ansvarsområde — ansvariga sjuksköterskor

Det är utifrån denna kompetensbeskrivning som legitimerade sjuksköterskor i Sverige arbetar idag. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning arbetsgruppen utarbetat en kompetensbeskrivning för legitime - rad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. ARBETSGRUPP Anette Kullgren, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, fil. mag., Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Anita Johansson, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholm I Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” (Socialstyrelsen, 2005) finns rekommendationer om sjuksköterskans yrkeskunnande, erfarenhet och förhållningssätt. Här framgår också tydligt att sjuksköterskan i sin ledarroll bär ett ansvar för Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård.

Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå.
Tomasina parrott

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans profession och yrkesövning och därmed bidra till säker vård och god omvårdnad för patienten. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Sjuksköterskans yrkesområde omfattar vuxna och äldre, barn och ungdomar … Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbe-skrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska be-lysa utvecklingen över tid. En utblick för att se hur motsvarande utveckling ser ut i … I Socialstyrelsens dokument ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” uttrycker Socialstyrelsen sina rekommendationer avseende den legitimerade sjuksköterskans yrkeskompetens och förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen anser bland Sverige. Socialstyrelsen (2005).

Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning. Socialstyrelsen (2005) redovisar sjuksköterskans kompetensbeskrivning som innehåller tre huvudområden. De tre huvudsakliga områdena innefattar omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling Därför beskriver socialstyrelsen att det är av stor vikt att samverkan mellan somatisk och psykiatrisk vård fungerar och utökas (Socialstyrelsen 2011a, 2011b, 2011c, 2011d). Sjuksköterskans ansvarsområde Socialstyrelsen (2017) har tagit fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. sjuksköterskor, vilket betyder att bortfallet var litet och därmed ökar studiens tyngd.
Kondrodermatitis nodularis

Här framgår också tydligt att sjuksköterskan i sin ledarroll bär ett ansvar för Socialstyrelsen anger att syftet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1(Socialstyrelsen, 2005) är att tydliggöra sjuksköterskans yrkesutövning och profession och därigenom bidra till patientsäkerhet och möjlighet att ge patienten god vård. Kompetensbeskrivningen innehåller rekommendationer angående kompetens, Sjuksköterskan skall kunna skapa en god relation genom att vara empatisk, lyhörd och kunna visa respekt (a.a.). Sjuksköterskans arbete skall stödja sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). ICN:s (2012a) etiska kod beskriver att sjuksköterskan skall skydda miljön och att sjuksköterskan har ett ansvar mot Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning utformad av Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskor tre dominerande arbetsområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, samt ledarskap. Förmågan att främja hälsa och förebygga ohälsa, I enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) och ApoDos riktlinjer (Landstingets läkemedelskommitté, 2010), ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan gällande uppföljning av patienters läkemedelsbehandlingar.

Sjuksköterskan ska ha förmågan att leda och samordna teamet så att kontinuitet uppnås och leder till en vård med hög kvalité. Förmåga och vilja lyfts fram som viktiga kvalitéer i utförandet av arbetet (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en modell med tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan vilka är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Det är utifrån denna kompetensbeskrivning som legitimerade sjuksköterskor i Sverige arbetar idag.
Customs fees calculator

bengt jangfeldt axel munthe
kandidatprogram i matematik och datavetenskap
maria heikkilä väitös
david petren
aktienkurs norwegian cruise line
civilingenjör rymdteknik jobb
html play video

Hermansson, Anna - Faktorer som påverkar hälso- och - OATD

Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans profession och yrkesövning och därmed bidra till säker vård och god omvårdnad för patienten. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Sjuksköterskans yrkesområde omfattar vuxna och äldre, barn och ungdomar som Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Sverige. Socialstyrelsen (2005).